Flygresevillkor

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Croatia Yacht Club AB (i det följande ”CYC”), och bokningsansvarig för flygbokning. Avtalet gäller från och med den 18 december 2014. 

1. INLEDANDE BESTÄMMELSER

Bokning av flygbiljett är en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med CYC. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen och att all information förmedlas till övriga eventuella resenärer. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig eller av annan person på bokningsansvariges ansvar. Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av bokningsansvarig. 

2. BOKNING 

2.1. BESTÄLLNING 

Nedan följer våra regler för beställningar via Croatia Yacht Club. 

2.1.1 ORDINARIE FLYGBILJETTER

CYC är en förmedlare av produkter från flygbolaget SAS. CYC erbjuder online bokning av flygbiljetter lördag-lördag från avreseorterna: STOCKHOLM, GÖTEBORG med Split som enda destination. CYC har en dynamisk prissättning på sin online-bokning som anpassas efter tillgång och efterfrågan. Dessa online bokningar går även att boka via telefon eller mail. 

2.1.2 SPECIAL BOKADE FLYGBILJETTER

Skulle bokningsansvarig ha bokningsförfrågan på flygbiljetter CYC inte erbjuder på sin online bokning ber vi er kontakta CYC via mail eller telefon med bokningsförfrågan. CYC återkommer med prisuppgifter och platstillgång så fort som möjligt. Det är bokningsansvarigs skyldighet att direkt vid bokningstillfället meddela CYC korrekta namn och kontaktuppgifter om inte annan information anges av CYC. (med stöd av punkt: 5.). Om du bekräftar en flygbokning vid en tidpunkt när CYC inte har möjlighet att skriva ut dina bokade biljetter, förbehåller sig CYC rätten att återkomma med prishöjning av flygbiljetten eller att neka bokningsansvarig flygbiljetten om platstillgång gått åt. Detta informeras du om så snart som möjligt.
I det fall bokningsansvarig godkänner en flygbokning av CYC som, enligt ovan stycke, är bokningsansvarig skyldig att betala fullständig summa för flygbiljetterna omgående. I dessa fall blir bokningsansvarig informerad om detta vid bokningstillfället. CYC ansvarar inte för om platstillgång eller prishöjning av flygbiljetterna skett under tiden bokningsansvarig betalar in summan. 
CYC reserverar sig för tekniska problem och prisändringar som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta resenären för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till 5 bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka. Vid bokning under helg eller helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.


2.2. BETALNING OCH BOKNING

Efter att betalning av anmälningsavgiften är påbörjad är bokningen bindande och anmälningsavgiften ska vara fullt betald inom 4 dagar. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan/bekräftelsen och kontakta CYC utan dröjsmål om det skulle vara något fel.
Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären. 
Senast 4 dagar efter att bokningen har bekräftats av CYC ska en anmälningsavgift betalas, slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig eller av annan person på bokningsansvariges ansvar 
Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med ovan skrift har CYC rätt att häva avtalet och behålla anmälningsavgiften. 

3. BARN UNDER 2 ÅR – INFANT

Barn under 2 år kan placeras i vuxens knä och resa utan att ha en egen stol. Dessa räknas då som ”infant”. Priset för barn som reser i vuxens knä är 500kr T/R. 
CYC förbehåller sig rätten att neka ombordstigning om felaktiga uppgifter om barnets ålder uppgivits vid bokningstillfället. Om barnet fyller 2 år före returresan måste tillämplig biljett betalas för den delen av resan. 

4. OMBOKNING

För ombokning av flygbiljett gäller flygbolagens villkor, vilket betyder att det oftast ej är möjligt att göra en ombokning av flygbiljetten. 

4.1 Namnändring

Skulle bokningsansvarig upptäcka felstavningar efter att denne erhållit sin flygbiljett är det bokningsansvarigs ansvar att omedelbart meddela CYC felstavning så korrigering kan ske. För namnändring av flygbiljett gäller flygbolagens villkor, vilket betyder att en ändring inte alltid är möjlig. Uppger bokningsansvarig ändring eller komplettering I flygbiljetterna efter erhållen flygbiljett ansvarar CYC inte för kostnader som uppstår I samband med korrigering.  
För namnändring/ombokning gäller flygbolagets villkor. Oberoende av dessa regler har CYC rätt att ta ut ett arvode om 300kr. Namnändring ska alltid ske via telefon eller mail: 031-711 72 02. info@croatiayachtclub.se
Regler för när samtliga uppgifter (med stöd av punkt 5.) ska tillhanda CYC finner bokningsansvarig i reseinformationen som erhålls ca 40 dagar innan avresa. Med undantag att bokningsansvarig meddelas annan information av CYC vid bokningstillfället.

5. KONTAKTUPPGIFTER

Bokningsansvarig är skyldig att meddela CYC följande:
•    Tilltalsnamn och efternamn med samma stavning som enligt passen på samtliga resenärer
•    Personnummer på barn under 12 år (även infants)
•    Ett mobilnummer
•    En e-postadress
Bokningsansvarig är skyldig att meddela CYC rätt e-postadress och om det sker förändringar i kontaktuppgifterna innan men även under resan. Bokningsansvarig är skyldig att kontrollera att samtliga av ovan nämnda uppgifter för flygbiljetten meddelas CYC inom tidsramen som erhålls i reseinformationen eller direkt vid bokningstillfället om så anges. Färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit vid bokningen och är er tillhanda ca14 dagar innan avresa. Viktigt! Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit resehandlingar inom denna tidsram. Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga resehandlingar.

6. AVBOKNING

Alla ändringar samt eventuell avbeställning måste ske av bokningsansvarig skriftligen. Avbeställning av resa anses ha ägt rum, vid den tidpunkt då meddelandet om avbeställningen kommit CYC tillhanda. Om bokningsansvarig väljer att avboka sina flygbiljetter måste CYC omedelbart meddelas skriftligt. Du kan inte avboka en betald resa via vår hemsida utan du måste göra det via en av våra säljare. Om du inte använder utresan (s.k. "No-show") är det mycket viktigt att meddela CYC detta så inte hemresan automatiskt blir avbokad. Ingen återbetalning är möjlig. Om du inte infinner dig i tid på rätt ställe eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av biljetten är ingen återbetalning möjlig.

CYC är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan (6.1 samt 6.2)

6.1. Ordinarie flygbiljetter

•    Vid avbokning tidigare 40 dagar före avresa ska resenären betala anmälningsavgiften.
•    Vid avbokning 39-0 dagar innan avresa ska resenären betala 100 % av priset för flygbiljetterna.


6.2. Special bokade flygbiljetter

•    För avbokning gäller flygbolagets villkor. Ber inte bokningsansvarig om en återbetalningsbar flygbiljett är ingen återbetalning möjlig vid avbokning.

7. BAGAGE

Informationen om den tillåtna vikten för incheckat bagage finns på bokningsbekräftelsen. Det är resenärens ansvar att tillgodogöra sig regler och villkor för bagage på det flyg man ska åka med. För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. Bagage kan komma på avvägar eller skadas. Skriftlig anmälan på formulär sker då ske direkt på flygplatsen. CYC tar inte ansvar för eventuella skador som kan uppstå på bagage samt specialbagage såsom rullstolar eller barnvagnar. Kopia av anmälan bör ses som värdehandling ifall skadan skulle leda till ett försäkringsärende. CYC ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

8. PRISER

•    Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i biljetten.
•    Vid eventuell mellanlandning kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris. Övernattning ingår ej.
•    Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan inte CYC hållas ansvarig för detta.
•    CYC reserverar sig mot eventuella pris- och biljettändringar från flygbolag.
•    Ändringar av ovan slag kan medföra att pris eller sista betalningsdag ändras eller att bokningen inte går att slutföra. CYC har full rätt att återkomma inom 24 timmar från bekräftelse/betalning om något ändrats med bokningen som kan påverka pris eller annat. CYC har rätt att kräva det eventuellt nya pris då skulle uppstå.

9. PASS, VISUM OCH VACCINATIONER

Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass och andra eventuella dokument som krävs. Bokningsansvarig ska vid bokningstillfället upplysa CYC om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att CYC ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. CYC skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare. CYC skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

9.1. RESEFÖRSÄKRING

CYC rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser. Den som har tecknat en hemförsäkring har ett grundskydd, kontrollera därför noga er hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring. 

10. FLYGTIDER/TIDTABELLSÄNDRINGAR

•    Alla angivna flygtider är preliminära, detta gäller även de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor.
•    Som resenär ansvarar du för att kontrollera dina flygdetaljer för både ut- och hemresan genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.checkmytrip.com
•    Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar och inställda flygningar.
•    Flygbolaget har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter att bokningen är gjord. Om det skulle bli en ändring av pris, förbehåller sig CYC rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället.  
•    Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år. 
•    CYC ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på tidtabellsändring. CYC tar inget ansvar för missade anslutningar till flyg eller till andra flygbolag/transportmedel i samband med tidtabellsändring, inställt eller försenat flyg.
•    Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. En tidtabellsförändring berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från CYC.
•    I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten, såsom t ex förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför CYC kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas till berört transportbolag. CYC ansvarar inte för dessa reklamationer.
•    Om flygbolaget ställer in din flygresa men erbjuder dig att välja mellan alternativ flygresa eller avbokning, så följer vi på CYC flygbolagets riktlinjer vad gäller avbokningskostnader.
•    I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt endast om detta med en e-post innehållande den nya tidtabellen. Den skickas till den e-postadress ni angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför kontinuerligt kontrollera om du erhållit e-post.
•    CYC ansvarar inte för e-post som av någon anledning inte når mottagaren (exempelvis spamfilter).

11. TRYCKFEL

CYC reserverar sig för tryck- och korrekturfel i katalogen och på hemsidan.