Sök resa

CROATIA YACHT CLUB VILLKOR FÖR BÅTHYRA I KROATIEN

Följande villkor reglerar avtalsförhållandet mellan Croatia Yacht Club AB (i det följande ”CYC”), och båthyrare vid båthyra i Kroatien. Gäller från och med den 26 september 2014.  

1. Inledande bestämmelser

1.1. Bokning för att hyra en båt är en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med CYC. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen, att all information förmedlas till övrig besättning samt att behörighetsbevis tas med i original. Bokningsansvarig är skyldig att meddela CYC rätt e-postadress och om det sker förändringar i kontaktuppgifterna. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig eller av annan person på bokningsansvariges ansvar.

1.2 Betalning och bokning

1.2.1. Efter att betalning av anmälningsavgiften är påbörjad är bokningen bindande och anmälningsavgiften ska vara fullt betald inom 7 dagar från bokning. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan och kontakta CYC utan dröjsmål om det skulle vara något fel.

1.2.2. Senast 7 dagar efter att bokningen har bekräftats av CYC ska en anmälningsavgift betalas, slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.3 Båthyrarens allmänna skyldigheter

1.3.1. Båthyraren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för hyrans genomförande.(Se punkt: 1.3.3.) Senast 7 dagar innan tillträde till båten ska båthyraren skicka in en besättningslista till CYC. Besättningslistan erhålls 4 veckor innan avresa, har båthyraren inte skickat in besättningslistan efter påminnelser av CYC,  debiteras båthyraren om 20€ för det extra arbete CYC tvingas göra vid incheckning. Besättningslistan ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen, samt en emailadress. Det ska även framgå vem som är skeppare (se punkt 1.3.3. nedan).

1.3.2. Båthyraren åtar sig att endast använda båten för privat bruk och hantera båten och utrustningen med omsorg och:
- Inte lämna båten i tredje mans vård,
- Inte transportera personer eller föremål mot avgift,
- Inte ta ombord fler än vad som framgår av besättningslistan,
- Inte ta ombord något odeklarerat gods,
- Att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande regler där båthyraren befinner sig,
- Att följa lagar och regler i det land båthyraren befinner sig,
- Att inte delta i några tävlingar eller regattor med båten,
- Vid bärgning träffa avtal om bärgningen innan man accepterar hjälp.
Följer båthyraren inte dessa regler är båthyraren fullt ansvarig för konsekvenserna och CYC ska hållas skadelös.

1.3.3. För att få hyra båt i Kroatien krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan i orginal. En person med dessa kunskapsbevis ska vara båtens skeppare. CYC tar inget ekonomiskt ansvar ifall intyg eller original saknas eller är ogiltigt. CYC följer NFB’s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskrifter gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas.

1.3.4. Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före återlämnadedagen. Övernattning ombord till lördag morgon ingår i båthyran. Båten ska vara tömd senast kl 09:00 lördag morgon. Besiktning genomförs enligt samma procedur som vid incheckning. Eventuella skador besiktigas, värderas och åtgärdas.
Återlämnas båten inte i tid, oavsett väderförhållanden, ska båthyraren betala dubbel hyresavgift för den tid som försening föreligger. Dessutom ska båthyraren ersätta CYC för kostnader som drabbar CYC om nästa båthyrare avbokar sin båthyra. Skulle båthyraren, av en anledning hänförlig till båthyraren, avsluta sin resa i annan än den avtalade hamnen ska hyrestagaren omedelbart meddela CYC därom. Båthyraren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt punkt 1.3.3 ovan till dess CYC har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av CYC eller av denne utsedd person. Båthyraren är skyldig att betala kostnader som kan uppstå i nu nämnda situation.

1.3.5. Innan båthyraren kan få tillträde till båten måste bokningsansvarig och skepparen underteckna ett avtal med den lokala båtägaren. Innan tillträde till båten ges ska båthyraren omsorgsfullt granska båten och hennes utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Finner båthyraren inga brister i båten eller utrustningen ska båthyraren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Handlingarna signeras och båtens ansvar övertas av skepparen. Om gäst inte kan lämna basen eller hemmahamnen har CYC rätt att göra reparationer eller kompletteringar utan att kompensera gästen för förlorad seglingstid. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan därefter inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och instrument.

1.3.6. Vid återlämnandet ska båten vara i skick för kontroll. Båten ska vara i gott skick såväl invändigt som utvändigt, vilket betyder att den ska vara tömd på både skräp och era tillhörigheter. Det är också viktigt att båtens utrustning ligger på sin ordinarie plats samt att disken diskas. Båten ska alltså lämnas i god ordning. Om båten inte lämnas i god ordning debiteras hyrestagaren med 50€ /timme för det extra arbetet som personal blir tvungna att göra. Båten ska återlämnas med full tank. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet.
Är tanken inte full ska båthyraren ersätta CYC för tankningskostnaden + 100€. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt smutsigt skick utgår en extra städavgift om 300€.

1.3.7. Innan båthyraren får tillträde till båten ska en deposition erläggas. Beloppet framgår på bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett Visa-, MasterCard- eller American Express-kort. Depositionen återlämnas efter inspektion av båten, hennes utrustning samt hennes inventarier och inspektion görs på plats av båtägaren. Depositionen lämnas tillbaka efter kontrollbesiktning om anmärkning ej finns. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställt förutsatt att omedelbar förlikning inte är möjlig. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen. 

Båthyraren kan teckna en depositionsförsäkring vid bokning. Båten är helförsäkrad. Båthyraren kan teckna en självriskförsäkring innan avresa. Den skyddar båthyraren från att förlora hela sin deposition vid skada. Självriskförsäkringen består av ett fast pris och en rörlig deposition vilket innebär att båthyraren betalar en lägre summa i fast kostnad som inte är återbetalningsbar samt på plats erlägger en deposition som motsvarar 10% av den ursprungliga depositionen på plats. Delen som erläggs på plats återbetalas om båten kommer tillbaka utan skador. Vänligen kolla er bokningsbekräftelse för korrekt pris. Självriskförsäkringen gäller ej vid grov oaktsamhet eller under alkohol- och drogpåverkan. Självriskförsäkringen gäller ej vid bortfall av ankare, kätting, jolle eller utombordare. Även om självriskförsäkringen har tecknats skall hela deposition erläggas vid incheckningen om er båt inte ligger på vår huvudbas i Trogir. Vid skada skickas skadeanmälan till CYC senast 14 dagar efter utcheckning.

1.3.8. Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyrtiden ansvarar båthyraren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Reparationskostnaderna ersätts senare av båtägaren vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas.

1.3.9. Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part så måste CYC samt lokal representant meddelas omedelbart. Båthyraren måste vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada och negativa konsekvenser (till exempel ekonomiska förluster) och dokumentera, övervaka samt efter överenskommelse med båtägaren lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten.

1.3.10. Om båthyraren delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan eller bryter mot villkor i detta avtal ska båthyraren kompensera båtägaren för utgifter, potentiella förluster samt andra direkt eller indirekta skador som uppstår på grund av båtuthyrarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska båthyraren skriva en rapport samt införskaffa utlåtande från tredjeman (exempelvis hamnkapten, doktor eller inspektör).
Om en skada inte kan repareras under resan och omständigheterna ändå tillåter ett återlämnande av båten måste båthyraren återvända till hemmahamnen innan hyrestiden har löpt ut efter att ha kontaktat CYC så att skadorna kan repareras. Om CYC enligt vad som nämns ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid.

1.3.11. Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är båthyraren skyldig att ersätta CYC för alla de skador och kostnader CYC drabbas av på grund av kontraktsbrott. Om CYC hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av båthyrarens handlande skall båthyrarens ersätta CYC för kostnader som denne kan drabbas av på grund av sådant handlande. Skulle det uppstå förluster eller skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska båthyraren bära kostnader för utbyte eller reparationer om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Båthyraren är ansvarig för kostnader som inte täcks av försäkringar och följdkostnader på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamma handlingar inkluderas.

1.3.12. Om skada rapporteras för sent eller ofullständigt så att försäkringen inte kan göras gällande är båthyraren fullt ansvarig för kostnaderna.

1.4. Pris och avtalade tjänster

1.4.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen,internet eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. CYC har en dynamisk prissättning på sin onlinebokning som anpassas efter tillgång och efterfrågan.

1.4.2 Det som inkluderas i priset är båten och tillhörande utrustning, lakan, alla nödvändiga tillstånd, skatter och en jolle. Båthyraren har rätt till nödvändig service i hemmahamnen och normalt slitage under hyrestiden accepteras.

1.4.3. CYC ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 1.3.7). Försäkringen täcker skador vid brand, marina- och kollisionsolyckor samt tredjepart. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Kontrollera därför noga er hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av båthyraren eller någon i besättningen

1.4.4. Priset ska anges på sådant sätt att hela hyresavgiften tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.4.5. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på båthyrarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av CYC.

1.4.6. Vid hyra av skeppare,värdinna eller kock tillkommer matkostnaden under resan. 

 

 

1.5. Avtalets ingående

1.5.1. Avtalet blir bindande för parterna, när CYC skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning och båthyraren har betalat anmälningsavgiften. CYC ska bekräfta båthyrarens beställning utan dröjsmål.

1.5.2.Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären. 

1.5.3. Erlägger båthyraren inte betalning i enlighet med avtalet, har CYC rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har CYC rätt till betalning av det belopp som båthyraren skulle ha betalat, om båthyraren hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.1.

2. Ändring av avtalet
2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,

 ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,

 ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset.

2.1.2. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.3. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade tillträdesdagen. CYC ska så snart det är möjligt underrätta båthyraren om prisändringarna.

2.1.4. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om CYC kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Ändringar efter avtalets ingående.

Resenärens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar CYC ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr.

2.2.1. CYC ändringar/inställande före avresa

2.2.1.1.  Arrangörens ändringar/inställande före avresa.Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar innan avresa.

2.2.1.2. Om CYC måste avboka båthyran eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska båthyraren snarast möjligt informeras härom

2.2.1.3. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för båthyraren.

2.2.1.4. Om ändringen medför att båthyrans ekonomiska värde blir mindre, har båthyraren rätt till nedsättning av priset.

2.2.1.5. Är de av CYC gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att båthyraren har skuld härtill, kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet.

2.2.1.6. Båthyraren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta CYC om sitt val.

2.2.1.7. Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare. Sammanslagning av seglingskurs och kryssning på segelbåt kan förekomma vid för få anmälda deltagare.

2.2.1.8. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.2.1.2 eller 2.2.1.4 beror på omständigheter utanför CYC kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har båthyraren inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som CYC har anlitat är CYC fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande
3.1. Båthyrarens avbokning av båthyra – allmänna bestämmelser

3.1.1. Om båthyraren inte kan hyra båten enligt bokningen ska båthyraren omedelbart meddela CYC. CYC är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan.

3.1.2. Båthyrarens avbokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska avbokning ske skriftligen.

3.1.3.  Vid avbokning tidigare 40 dagar före tillträde till båten ska resenären betala anmälningsavgiften.

3.1.4. Vid avbokning 39-0 dagar innan tillträde till båten ska resenären betala 100 % av priset för båthyran.

3.1.5 Om båten inte är tillgänglig vid tillträdet förbehåller sig CYC att tillhandahålla en likvärdig eller bättre båt. Skulle CYC inte kunna tillhandahålla en bättre eller likvärdig båt vid tillträdet kan båthyraren häva avtalet inom 24 timmar vid en hyrestid på maximalt 10 dagar och inom 36 timmar vid en hyrestid på minst 10 dagar. Den uteblivna båttiden ersätts i förhållande till den uteblivna hyrestiden. Om kunden inte avbokar båten har han rätt till återbetalning av hyresavgiften för tiden till dess att båten är tillgänglig.

3.1.6. Om delar av utrustningen har blivit skadade eller förlorade vid uthyrning innan båthyrarens hyrestid och CYC inte kan ersätta utrustningen förrän efter hyrestidens slut har kunden inte rätt att avboka båten eller kräva ersättning av CYC om båten är sjöduglig. Garanti att båten fungerar perfekt kan inte heller lämnas då slitage, felaktigt handhavande och väderförhållande kan orsaka fel. Extrabäddar håller inte samma kvalitet som ordinarie bäddar. (Extrabäddar anges i marknadsföringsmaterialet med antal bäddar efter + tecken. 8+2+2 innebär tex 8 ordinarie bäddar och 4 extrabäddar. CYC tar inte ansvar för problem eller olägenheter orsakade av bortfall av elektrisk ström som orsakas av tillfälliga fel på basen, myndigheternas anmälningssystem och liknande.

3.2. Båthyraren och CYC rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl CYC som båthyraren har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, i eller i närheten av båtens hemmahamn inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar båthyrans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om båthyraren eller CYC frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om CYC frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har båthyraren inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1, ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Båthyraren har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om båthyraren inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller CYC allmänna avbeställningsregler i punkt 3.1.

4. Fel och brister
4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska båthyraren omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, ringa och reklamera till telefonnummret / journummret som erhållits, för att ge dessa möjligheter att avhjälpa felet och anspråk på ersättning/ kompensation kunna göras senare. Reklamation ska om möjligt ske i båtens hemmahamn.

4.1.2. Båthyraren ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till CYC enligt punkt 4.2.1.  

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig CYC att avhjälpa felet, kan båthyraren inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för båthyraren. Om fel påverkar seglingen avsevärt och inte kan åtgärdas ersätts båten med en likvärdig båt. Vid ersättningsbåt väger priset för ersättningsbåten tyngre än utrustningsdetaljer och årsmodell. Tillsammans går vi igenom vad som inte har fungerat och vad som har orsakat olägenheterna för att hitta en rimlig lösning eller överenskommelse. Återbetalning utgår inte för mindre fel som inte påverkar seglingen. Om resenär ej skulle vara nöjd med vidtagna åtgärder skall en skriftlig anmälan på engelska lämnas senast vid utcheckning till representant/båtuthyrare. Reklamation skall komma CYC tillhanda senast 2 veckor efter ankomsten. 

4.2.2. Båthyraren ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i CYC ersättningsansvar

5.1. CYC ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till båthyran.

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Svenska Resebyråföreningens villkor för paketresor. Dessa villkor gäller från och med 2014-05-28.

Croatia Yacht Clubs kompletterande villkor återfinns i fet och kursiv stil

1. Inledande bestämmelser

1.1 Vad är en paketresa?

1.1.1. Med ”paketresa” avses ett arrangemang som har utformats innan avtal träffas och som består av

- transport och

- inkvartering eller

- någon av dessa tjänster i kombination med någon turisttjänst som utgör en inte oväsentlig del av arrangemanget och som inte är direkt knuten till transport eller inkvartering

1.1.2. Härutöver är det ett villkor, att arrangemanget varar mer än 24 timmar eller inbegriper övernattning samt säljs eller marknadsförs för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.2 Resenärens allmänna skyldigheter

1.2.1. Resenären ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för resans genomförande samt, om förhållandena kräver, visum och erforderliga vaccinationer.

1.2.2. Resenären ska för samtliga i paketresan ingående flygningar ha avslutat check-in i enlighet med resplanen eller annan anvisning.

1.2.3. Resenären ska rätta sig efter de ordningsbestämmelser som föreskrivs av arrangören eller som gäller för de tjänster som ingår i paketresan såsom hotell, flygplatser, transportmedel etc.

1.2.4. Resenären ska alltid uppträda så att medresenärerna inte blir besvärade. Grova överträdelser kan leda till att resenären av arrangören eller av dennes representant avvisas från vidare deltagande i resan. Resenären får i sådana fall själv ombesörja hemtransport samt bära de kostnader som uppkommer i samband härmed.

1.2.5. Resenären ska vid avtalets ingående upplysa arrangören om nationalitet, inbegripet upplysningar om innehav av svenskt eller utländskt pass samt eventuella dubbla medborgarskap, för att arrangören ska kunna uppfylla sin skyldighet att informera om eventuella pass- och visumkrav. Arrangörens skyldighet att informera om pass- och visumkrav gäller endast i förhållande till EES-medborgare.

1.2.6. Resenären ska omgående efter mottagandet noga gå genom bekräftelse, biljetter och övriga resehandlingar och kontrollera att uppgifterna överensstämmer med vad som avtalats och att samtliga namn är stavade på samma sätt som i passet. Eventuella felaktigheter ska omgående meddelas arrangören.

1.2.7. Resenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e-postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.2.8. Resenären ska följa eventuella av arrangören angivna regler för återbekräftelse av flygningar, som ingår i individuella resor och paketresor utan reseledare. Underlåtelse att återbekräfta medför att berörda flygbolag har rätt att disponera de reserverade platserna och att resenären således kan förlora rätten att utnyttja resterande flygningar.

1.2.9. Resenären ska löpande hålla sig uppdaterad om avreseplatser och avgångstider, t.ex. genom att omgående efter ankomst till en flygplats uppsöka informationsskärmar och kontakta flygplatspersonal vid tvivel om vilken terminal eller utgång flyget avgår ifrån. Dessa uppgifter ändras ofta, vilket ligger utanför arrangörens kontroll.

1.2.10. Har resenären inte iakttagit ovanstående skyldigheter, kan han/hon inte framställa krav med verkan mot arrangören, förmedlare eller underleverantör till paketresan för de följdverkningar som resenärens underlåtenhet att följa dessa skyldigheter medför.

1.2.11. Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med arrangören. Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta kontaktuppgifter så att han kan nås av viktiga meddelanden. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer.

1.2.12. Kompetens krav.

Minst en person skall kunna styrka navigationskompetens med ett internationell intyg, lägst förarbevis och VHF-certifikat. Dessa behöver ej innehas av samma person. Handlingarna skall visas i orginal vid incheckning av båten. CYC tar ej ekonomiskt ansvar ifall intyg eller orginal saknas eller är ogiltligt. CYC följer NFB´s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskriver gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas. 

1.3. Pris och avtalade tjänster

1.3.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås.

1.3.1.1. Tryckfelsreservation.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta åtgärder.

1.3.2. Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet. Arrangören har rätt att ta ut en första delbetalning i samband med att avtalet träffas (anmälningsavgift). Om resans fulla pris inte betalas vid avtalets ingående, ska resterande belopp betalas vid av arrangören angiven tidpunkt. Vid påbörjad betalning anses avtalet bindande.

1.3.3. Priset ska anges på sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.3.3.1. Anmälningsavgift.

Anmälningsavgiften kan variera beroende på typ av båt och resval, se bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället eller senast 7 dagar efter att bokningen har bekräftats.

1.3.3.2. Slutbetalning.

Slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.3.4. På destinationsorten kan det förekomma krav på flygplatsavgifter, inträdesavgifter och andra lokala avgifter, som det inte är möjligt att ta betalt för när avtalet ingås, då dessa beror på lokala regler eller på att extra tjänster utnyttjas som inte ingår i avtalet.

1.3.5. Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering i delat dubbelrum. Önskas inkvartering för endast en person har arrangören rätt at ta ut tillägg för enkelrum, oavsett om detta sker efter avtalets ingående eller om det sker som en konsekvens av en efterföljande oförutsedd händelse, t.ex. att medresenär blir sjuk. Eventuellt krav på enkelrumstillägg kommer att faktureras resenären omedelbart efter att arrangören fått information om eller på annat sätt konstaterat ändringen.

1.3.6. En anslutningsresa eller ett specialarrangemang ingår i avtalet endast om dessa sålts eller marknadsförts tillsammans med huvudarrangemanget för ett gemensamt pris eller för skilda priser som är knutna till varandra.

1.3.7. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av arrangören.

1.3.8. Om det för en paketresa uppställs ett krav på ett minsta deltagarantal för att resan ska genomföras, ska det av arrangörens marknadsföringsmaterial framgå hur många deltagare som krävs för att resan ska genomföras samt den tidpunkt när resenären senast ska ha fått information om att resan inte blir av. Uppnås inte det minsta antal deltagare, som krävs för att resan ska genomföras, har arrangören rätt att ställa in resan. Resenären har i sådana fall inte rätt till skadestånd.

1.3.8.1. Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare. Sammanslagning av seglingskurs och kryssning på segelbåt kan förekomma vid för få anmälda deltagare.

1.3.9. Arrangören ska innan avtalet ingås upplysa resenären om pass- och visumkrav samt sådana hälsobestämmelser som blir tillämpliga under resan.

1.3.10. Arrangörens skyldighet att informera om vad som gäller ifråga om pass och visum, gäller endast för medborgare i stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Är inte resenären medborgare i en sådan stat, ansvarar resenären själv för att ta reda på vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.3.11. Arrangören ska innan avtalet ingås ge resenären upplysningar om möjligheten att teckna reseförsäkring och/eller eventuell avbeställningsförsäkring/skydd. Om arrangören erbjuder avbeställningsförsäkring/skydd och resenären önskar teckna sådan via arrangören, måste resenären upplysa arrangören om detta senast när avtal om köp av paketresa ingås. Avbeställningsförsäkring/skydd kan inte läggas till i efterhand.

1.3.12. Flygbiljetter.

För flygbiljetter gäller flygbolagets egna villkor, vilket innebär att biljetten ej är ombokningsbar.

1.4. Avtalets ingående.

Av alternativ 1.4.1 och 1.4.2 blir avtalet bindande enligt punkt1.4.2

1.4.1. Avtalet blir bindande för parterna, när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål.

1.4.2. Arrangören kan dock i stället bestämma att avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen har bekräftat resenärens beställning och resenären inom avtalad tid betalat anmälningsavgift eller, om någon anmälningsavgift inte ska betalas, hela resans pris enligt arrangörens anvisningar. Sådan bestämmelse ska tydligt framgå av arrangörens villkor.

1.4.2.1. Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

1.4.3. Erlägger resenären inte betalning i enlighet med avtalet, har arrangören rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har arrangören rätt till betalning av det belopp som resenären skulle ha betalat, om resenären hade avbeställt resan i enlighet med arrangörens avbeställningsvillkor.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.4 ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser,

 ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,

 ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset för paketresan.

2.1.2. I sådana fall får priset höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av för genomförandet av avtalet. Om t.ex. en avgift enligt punkt 2.1.1. ovan ökar med 100 kronor för varje resenär får priset höjas med samma belopp.

2.1.3. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.4. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen. Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisändringarna.

2.1.5. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om arrangörens kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Överlåtelse av paketresa

2.2.1. Resenären har rätt att överlåta resan till annan person. Det är dock en förutsättning att den som paketresan överlåts till, uppfyller de av arrangören, vid avtalets ingående, angivna nödvändiga villkoren och kraven för deltagande i paketresan. Rätten att överlåta resan kan helt eller delvis begränsas av arrangören, om en överlåtelse inte är möjlig på grund av villkor som uppställs av underleverantör. Om t.ex. en flygbiljett enligt flygbolagets villkor inte får överlåtas, innebär en överlåtelse av paketresan att resenären inte får någon återbetalning för flygbiljetten och att den, som resan överlåts till, måste köpa en ny flygbiljett. Begränsningar i rätten att överlåta en resa ska alltid tydligt framgå av avtalet.

2.2.2. Resenären och den som paketresan överlåts till ansvarar solidariskt för det belopp som återstår att betala för resan och för samtliga extra kostnader, som följer av överlåtelsen. Härutöver har arrangören rätt till skälig ersättning för det extraarbete som denne har till följd av överlåtelsen.

2.3. Ändringar efter avtalets ingående

2.3.1. Resenärens önskemål om ändringar före avresa

2.3.1.1. För ändringar efter avtalets ingående av resans tidpunkt, resmål, hotell, resedeltagare etc. har arrangören, utöver ersättning för de faktiska kostnaderna som ändringen medför, rätt att ta ut en administrativ kostnad.

2.3.1.2. Efter att avtalet blivit bindande är det ofta inte möjligt att göra ändringar i de avtalade tjänsterna. Detta kan gälla för t.ex. kryssningar, flygbiljetter och hotellrum, vilket ska framgå av avtalet. Resenären har vid ändringar därför inte rätt till återbetalning av den del av paketresans pris som utgörs av kostnaden för dessa tjänster.

2.3.1.3. Ändringar efter avtalets ingående.

Resenärens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar CYC ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr.

2.3.2. Arrangörens ändringar/inställande före avresa

2.3.2.1. Om arrangören måste ställa in resan eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska resenären snarast möjligt informeras härom.

2.3.2.2. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för resenären.

2.3.2.3. Om ändringen medför att resans ekonomiska värde blir mindre, har resenären rätt till nedsättning av priset.

2.3.2.4. Är de av arrangören gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att resenären är skuld härtill, kan han/hon:

 häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet, eller

 delta i en annan paketresa, om arrangören kan erbjuda detta.

2.3.2.5. Resenären ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta arrangören om sitt val.

2.3.2.6. Har ersättningsresan ett mindre värde än den ursprungliga paketresan, ska arrangören betala tillbaka prisskillnaden till resenären.

2.3.2.7.  Arrangörens ändringar/inställande före avresa.

Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar innan avresa.

2.3.3. Arrangörens ändringar efter avresa

2.3.3.1. På grund av senare inträffade omständigheter kan det hända att arrangören efter avresa inte kan tillhandahålla delar av de avtalade tjänsterna. I sådana fall ska arrangören erbjuda ersättningsarrangemang.

2.3.3.2. För vissa paketresor, kan det på grund av dessas speciella karaktär vara svårt att förutse det exakta förloppet. Ändrade naturförhållanden, vägomläggningar, politiska händelser m.m. kan medföra att arrangören tvingas göra ändringar i resplanen. Arrangören ska i sådana fall om möjligt erbjuda resenären ersättningsarrangemang. Om ändringen medför en försämring för resenären kan denne ha rätt till skadestånd och/eller prisavdrag.

2.3.3.3. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.3.3.1 eller 2.3.3.2 beror på omständigheter utanför arrangörens kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har resenären inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som arrangören har anlitat är arrangören fri från skadeståndsskyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

 

3. Avtalets upphörande

3.1. Resenärens avbeställning av paketresan – allmänna bestämmelser

3.1.1. Resenärens avbeställning av resa ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska uppsägningen ske skriftligen.

3.1.2. Resenären har rätt att avbeställa resa. Vid rese-närens avbeställning har arrangören rätt att få ersättning för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.

Arrangören kan i sina kompletterande villkor ange skäliga standardiserade avbeställningsavgifter på grundval av tidpunkten för avbeställningen.

Om det inte finns några standardiserade uppsägningsavgifter, har resenären rätt att få tillbaka paketresans pris med avdrag för sådana kostnader som arrangören ska betala. Arrangören ska på begäran av resenären skriftligen redovisa hur kostnaderna beräknats.

3.1.2.1. Resenärens avbeställning av paketresan.

Avbeställningskostad för resenären: Avbeställning 40 dagar eller mer innan avresa betalas anmälningsavgiften. 39-0 dagar innan avresa- 100% av resans pris.

3.2. Resenärens och arrangörens rätt att frånträda avtalet på grund av force majeure

3.2.1. Såväl arrangören som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om resenären eller arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad han/hon betalat enligt avtalet. Om arrangören frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

3.2.2. Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges i 3.2.1., ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.

3.2.3. Resenären har inte rätt att avbeställa med stöd av 3.2.1, om han/hon vid avtalets ingående kände till att sådan ingripande händelse, som avses i denna punkt, förelåg eller om händelsen var allmänt känd.

3.2.4. Om resenären inte har rätt att avbeställa resan med stöd av 3.2.1 men ändå avbeställer, gäller avbeställningsreglerna i punkt 3.1.

3.2.5. För rundresor gäller, att resenären endast har rätt att avbeställa sådan del av paketresan som berörs av den ingripande händelsen. Om denna del av paketresan utgör en väsentlig del av paketresan, har dock resenären rätt att avbeställa hela resan.

3.3. Avbeställningsskydd och avbeställningsförsäkring

3.3.1. Om resenären träffat avtal om avbeställningsskydd eller avbeställningsförsäkring, kan resan avbeställas i enlighet med de villkor som gäller för avbeställningsskyddet eller avbeställningsförsäkringen.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska resenären omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, reklamera till researrangören, dennes representant eller till den underleverantör, som felet angår, för att ge arrangören möjlighet att avhjälpa felet. Reklamation ska om möjligt ske på resmålet.

4.1.2. Resenären ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till researrangören.

4.1.5. Framförs krav på grund av fel i de avtalade tjänsterna senare än två månader från den tidpunkt, då resenären märkte eller borde ha märkt felet, anses resenären ha mist rätten att åberopa felet.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig arrangören att avhjälpa felet, kan resenären inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för resenären.

4.2.2. Resenären ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i arrangörens ersättningsansvar

5.1. Arrangörens ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till vid var tid gällande beloppsgränser, som framgår av Warszawa- och Montrealkonventionerna (för luftfart) och Atenkonventionen (för transport på sjö- och vattenvägar). Arrangörens ansvar kan därför inte överstiga det, som gäller för den eller de underleverantörer, som har det direkta ansvaret för den bristfälliga tjänsten.

5.2. Flygbolagen har direkt ansvar för transportens korrekta genomförande enligt Warszawa- och Montrealkonventionerna, EU-förordning 889/2002, EU-förordning 261/2004 samt luftfartslagen.

5.3. Ovanstående medför att resenären vid försenat, förlorat eller skadat bagage i första hand ska reklamera till och ställa sina krav mot det avtalsslutande eller transporterande flygbolaget. Kraven ska ställas så snart händelserna kommer till resenären kännedom.

Förlust- eller skadeanmälan ska om möjligt göras på ankomstflygplatsen, varvid en skaderapport (s.k. PIR-rapport) ska upprättas.

5.4. Arrangören ansvarar inte för mediciner, eventuella värdeföremål såsom kamera, kontanter, smycken m.m., som förvarats i incheckat bagage. Vissa flygbolag erbjuder en särskild försäkring för stöldbegärliga föremål. Särskild deklaration ska i sådana fall göras direkt till flygbolaget vid incheckning.

5.5. Det ska särskilt uppmärksammas, att flygbolag ofta har inbördes avtal om hur de tar hand om varandras flygningar. För att underlätta för resenären vid klagomål och besvär har han/hon enligt Montrealkonventionen alltid rätt att själv välja, om kravet ska ställas till det flygbolag som står på resedokumenten (det avtalsslutande) eller det flygbolag som faktiskt utför transporten (det transporterande).

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Länk till SRF: http://www.srf-org.se