Hyresavtal för seglingsresor till Kroatien

Resevillkor

Resevillkor

1. Inledande bestämmelser

1.1. Bokning för att hyra en båt är en gruppbokning där bokningsansvarig är den som svarar för kontakter med CYC. Bokningsansvarig ansvarar för betalningen, att all information förmedlas till övrig besättning samt att behörighetsbevis tas med i original. Bokningsansvarig är skyldig att meddela CYC rätt e-postadress och om det sker förändringar i kontaktuppgifterna. Betalning ska erläggas av bokningsansvarig eller av annan person på bokningsansvariges ansvar.

1.2 Betalning och bokning

1.2.1. Efter att betalning av anmälningsavgiften är påbörjad är bokningen bindande och anmälningsavgiften ska vara fullt betald inom 4 dagar från bokning. Bokningsansvarig ska omgående kontrollera alla uppgifter som står på fakturan och kontakta CYC utan dröjsmål om det skulle vara något fel.

1.2.2. Senast 4 dagar efter att bokningen har bekräftats av CYC ska en anmälningsavgift betalas, slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

1.3 Båthyrarens allmänna skyldigheter

1.3.1. Båthyraren ansvarar för att han/hon innehar ett helt och giltigt pass och övriga dokument som är nödvändiga för hyrans genomförande.(Se punkt: 1.3.3.) Om båthyraren hyr en av CYCs båtar fylls besättningslistan i på plats i marinan där den bokade båten ligger. Båthyraren ansvarar för att ta med samtliga i besättningens pass för ifyllnad av besättningslistan. Om båthyraren hyr en båt som inte tillhör CYC skall besättningslistan fyllas i och skickas in till oss senast 7 dagar innan tillträde till båten.
Besättningslistan erhålls 4 veckor innan avresa, har båthyraren inte skickat in besättningslistan efter påminnelser av CYC,debiteras båthyraren om 20€ för det extra arbete CYC tvingas göra vid incheckning. Besättningslistan ska innehålla för- och efternamn, personnummer samt passnummer för hela besättningen, samt en emailadress. Det ska även framgå vem som är skeppare (se punkt 1.3.3. nedan).

1.3.2. Båthyraren åtar sig att endast använda båten för privat bruk och hantera båten och utrustningen med omsorg och:

 • Inte lämna båten i tredje mans vård,
 • Inte transportera personer eller föremål mot avgift,
 • Inte ta ombord fler än vad som framgår av besättningslistan,
 • Inte ta ombord något odeklarerat gods,
 • Att deklarera importerat och exporterat gods i enlighet med gällande regler där båthyraren befinner sig,
 • Att följa lagar och regler i det land båthyraren befinner sig,
 • Att inte delta i några tävlingar eller regattor med båten,
 • Vid bärgning träffa avtal om bärgningen innan man accepterar hjälp.
 • Följer båthyraren inte dessa regler är båthyraren fullt ansvarig för konsekvenserna och CYC ska hållas skadelös.

1.3.3. För att få hyra båt i Kroatien krävs man kan uppvisa giltiga kunskapsbevis för Förarintyg, eventuellt Kustskepparintyg och VHF-intyg på engelska för minst en person ombord på båten. Dessa ska medtas under resan i orginal. En person med dessa kunskapsbevis ska vara båtens skeppare. CYC tar inget ekonomiskt ansvar ifall intyg eller original saknas eller är ogiltigt. CYC följer NFB’s (Nämnden för båtlivsutbildning) föreskrifter gällande nautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-663 79 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetens saknas.

1.3.4. Båten hyrs från klockan 17:00 på tillträdesdagen till klockan 09:00 på återlämnandedagen, båten ska befinna sig i hemmahamn senast klockan 18:00 kvällen före återlämnadedagen. Övernattning ombord till lördag morgon ingår i båthyran. Båten ska vara tömd senast kl 09:00 lördag morgon. Besiktning genomförs enligt samma procedur som vid incheckning. Eventuella skador besiktigas, värderas och åtgärdas.
Återlämnas båten inte i tid, oavsett väderförhållanden, ska båthyraren betala dubbel hyresavgift för den tid som försening föreligger. Dessutom ska båthyraren ersätta CYC för kostnader som drabbar CYC om nästa båthyrare avbokar sin båthyra. Skulle båthyraren, av en anledning hänförlig till båthyraren, avsluta sin resa i annan än den avtalade hamnen ska hyrestagaren omedelbart meddela CYC därom. Båthyraren måste då stanna vid båten eller lämna den i vård hos någon annan besättningsman med kunskapsbevis enligt punkt 1.3.3 ovan till dess CYC har möjlighet att ta över båten. Båten är återlämnad när den har blivit inspekterad av CYC eller av denne utsedd person. Båthyraren är skyldig att betala kostnader som kan uppstå i nu nämnda situation.

1.3.5. Innan båthyraren kan få tillträde till båten måste bokningsansvarig och skepparen underteckna ett avtal med den lokala båtägaren. Innan tillträde till båten ges ska båthyraren omsorgsfullt granska båten och hennes utrustning och stämma av utrustningen mot en inventarielista. Finner båthyraren inga brister i båten eller utrustningen ska båthyraren genom undertecknande godkänna inventarielistan. Handlingarna signeras och båtens ansvar övertas av skepparen. Om gäst inte kan lämna basen eller hemmahamnen har CYC rätt att göra reparationer eller kompletteringar utan att kompensera gästen för förlorad seglingstid. Senare klagomål rörande båten eller utrustningen kan därefter inte göras gällande i större utsträckning än vad som anges nedan. Detsamma gäller båtens elektriska utrustning och instrument.

1.3.6. Vid återlämnandet ska båten vara i skick för kontroll. Båten ska vara i gott skick såväl invändigt som utvändigt, vilket betyder att den ska vara tömd på både skräp och era tillhörigheter. Det är också viktigt att båtens utrustning ligger på sin ordinarie plats samt att disken diskas. Båten ska alltså lämnas i god ordning. Om båten inte lämnas i god ordning debiteras hyrestagaren med 50€ /timme för det extra arbetet som personal blir tvungna att göra. Båten ska återlämnas med full tank. Förlorad, skadad eller obrukbar utrustning måste rapporteras till den person som ansvarar på plats vid återlämnandet.
Är tanken inte full ska båthyraren ersätta CYC för tankningskostnaden + 100€. Är båten återlämnad i ett oacceptabelt smutsigt skick utgår en extra städavgift om 300€.

1.3.7. Innan båthyraren får tillträde till båten ska en deposition erläggas. Beloppet framgår på bokningsbekräftelsen och/eller fakturan. Depositionen kan erläggas kontant eller med ett Visa-, MasterCard- eller American Express-kort. Depositionen återlämnas efter inspektion av båten, hennes utrustning samt hennes inventarier och inspektion görs på plats av båtägaren. Depositionen lämnas tillbaka efter kontrollbesiktning om anmärkning ej finns. Vid förluster eller skador innehålles depositionen, helt eller delvis, beroende på skadornas omfattning, till dess att den slutgiltiga kostnaden har fastställt förutsatt att omedelbar förlikning inte är möjlig. Reparations- och nyanskaffningskostnader dras från depositionen.

Båthyraren kan teckna en depositionsförsäkring vid bokning.

Båten är helförsäkrad. Båthyraren kan teckna en självriskförsäkring innan avresa. Den skyddar båthyraren från att förlora hela sin deposition vid skada. Självriskförsäkringen består av ett fast pris och en rörlig deposition vilket innebär att båthyraren betalar en lägre summa i fast kostnad som inte är återbetalningsbar samt på plats erlägger en deposition som motsvarar 10% av den ursprungliga depositionen på plats. Delen som erläggs på plats återbetalas om båten kommer tillbaka utan skador. Vänligen kolla er bokningsbekräftelse för korrekt pris. Självriskförsäkringen gäller ej vid grov oaktsamhet eller under alkohol- och drogpåverkan. Självriskförsäkringen gäller ej vid bortfall av ankare, kätting, jolle eller utombordare. Även om självriskförsäkringen har tecknats skall hela deposition erläggas vid incheckningen om er båt inte ligger på vår huvudbas i Trogir. Vid skada skickas skadeanmälan till CYC senast 14 dagar efter utcheckning.

1.3.8. Skulle det uppstå skador till följd av normala väderförhållanden och normalt bruk under hyrtiden ansvarar båthyraren för att tillräckliga och nödvändiga reparationer vidtas så snart det är möjligt. Reparationskostnaderna ersätts senare av båtägaren vid uppvisande av kvitto. Utbytta delar måste behållas.

1.3.9. Vid större skador, eventuella förseningar, förlust av båten, förhinder att navigera båten, beslag av båten av myndighet eller tredje part så måste CYC samt lokal representant meddelas omedelbart. Båthyraren måste vidta nödvändiga åtgärder för att begränsa skada och negativa konsekvenser (till exempel ekonomiska förluster) och dokumentera, övervaka samt efter överenskommelse med båtägaren lägga ut pengar för potentiella reparationsarbeten.

1.3.10. Om båthyraren delvis är ansvarig för skador eller de situationer som nämns ovan eller bryter mot villkor i detta avtal ska båthyraren kompensera båtägaren för utgifter, potentiella förluster samt andra direkt eller indirekta skador som uppstår på grund av båtuthyrarens handlande. Vid personskada eller skada på båten ska båthyraren skriva en rapport samt införskaffa utlåtande från tredjeman (exempelvis hamnkapten, doktor eller inspektör). Om en skada inte kan repareras under resan och omständigheterna ändå tillåter ett återlämnande av båten måste båthyraren återvända till hemmahamnen innan hyrestiden har löpt ut efter att ha kontaktat CYC så att skadorna kan repareras. Om CYC enligt vad som nämns ovan ska betala reparationskostnaderna återlämnas den andel av hyresavgiften som motsvarar återstående hyrestid.

1.3.11. Vid brott mot någon av punkterna i detta avtal är båthyraren skyldig att ersätta CYC för alla de skador och kostnader CYC drabbas av på grund av kontraktsbrott. Om CYC hålls ansvarig gentemot tredje man på grund av båthyrarens handlande skall båthyrarens ersätta CYC för kostnader som denne kan drabbas av på grund av sådant handlande. Skulle det uppstå förluster eller skador på båten eller utrustningen under hyrestiden ska båthyraren bära kostnader för utbyte eller reparationer om skadorna inte har uppstått på grund av normalt slitage. Båthyraren är ansvarig för kostnader som inte täcks av försäkringar och följdkostnader på grund av uppsåtligt eller grovt oaktsamma handlingar inkluderas.

1.3.12. Om skada rapporteras för sent eller ofullständigt så att försäkringen inte kan göras gällande är båthyraren fullt ansvarig för kostnaderna.

1.4. Pris och avtalade tjänster

1.4.1. Uppgifter i broschyrer och kataloger, inbegripet Internet, ingår i avtalet. Uppgifterna är bindande för arrangören, om inte denne uttryckligen i katalogen,internet eller broschyren har förbehållit sig rätten att göra ändringar och resenären har fått information om sådana ändringar innan avtalet ingås. CYC har en dynamisk prissättning på sin onlinebokning som anpassas efter tillgång och efterfrågan.

1.4.2 Det som inkluderas i priset är båten och tillhörande utrustning, lakan, alla nödvändiga tillstånd, skatter och en jolle. Båthyraren har rätt till nödvändig service i hemmahamnen och normalt slitage under hyrestiden accepteras.

1.4.3. CYC ansvarar för att båten är försäkrad i proportion till depositionen (se punkt 1.3.7). Försäkringen täcker skador vid brand, marina- och kollisionsolyckor samt tredjepart. Försäkringen täcker inte personliga tillbehör eller annan skada som någon i besättningen eller annan person ombord drabbas av. Kontrollera därför noga er hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring. Försäkringen omfattar inte heller skador som uppstår på grund av vårdslöshet eller avsiktlig försummelse av båthyraren eller någon i besättningen.

1.4.4. Priset ska anges på sådant sätt att hela hyresavgiften tydligt framgår. Det ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

1.4.5. Eventuella särskilda tjänster/prestationer på båthyrarens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats av CYC.

1.4.6. Vid hyra av skeppare,värdinna eller kock tillkommer matkostnaden under resan.

1.5. Avtalets ingående

1.5.1. Avtalet blir bindande för parterna, när CYC skriftligen har bekräftat båthyrarens beställning och båthyraren har betalat anmälningsavgiften. CYC ska bekräfta båthyrarens beställning utan dröjsmål.

1.5.2.Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

1.5.3. Erlägger båthyraren inte betalning i enlighet med avtalet, har CYC rätt att häva avtalet. Vid en sådan hävning har CYC rätt till betalning av det belopp som båthyraren skulle ha betalat, om båthyraren hade avbeställt resan i enlighet med avbeställningsreglerna i avsnitt 3.1.

2. Ändring av avtalet

2.1. Prisändringar

2.1.1. Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet enligt 1.5ovan blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med ett belopp som motsvarar kostnadsökningarna om dessa beror på:

 • ändringar i transportkostnader, inbegripet bränslepriser
 • ändringar i skatter, tullar och avgifter eller avgifter för vissa tjänster, såsom flygplats-, hamn-, landnings- och startavgifter,
 • ändringar i valutakurser, som används vid beräkning av priset.

2.1.2. Rätt till prishöjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 100 kr.

2.1.3. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade tillträdesdagen. CYC ska så snart det är möjligt underrätta båthyraren om prisändringarna.

2.1.4. Resans pris ska på motsvarande sätt sänkas, om CYC kostnader minskar tidigare än 20 dagar före den avtalade avresedagen, av samma skäl som ovan angivits. Vid kostnadsminskning ska priset sänkas endast om kostnadsminskningen överstiger 100 kr.

2.2. Ändringar efter avtalets ingående.

Resenärens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar CYC ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr.

2.2.1. CYC ändringar/inställande före avresa

2.2.1.1. Arrangörens ändringar/inställande före avresa.Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation. Information om inställande av resa lämnas senast 20 dagar innan avresa.

2.2.1.2. Om CYC måste avboka båthyran eller om den inte kan genomföras som avtalat, ska båthyraren snarast möjligt informeras härom

2.2.1.3. Detta gäller dock inte för ändringar eller avvikelser, som kan anses vara av mindre betydelse för båthyraren.

2.2.1.4. Om ändringen medför att båthyrans ekonomiska värde blir mindre, har båthyraren rätt till nedsättning av priset.

2.2.1.5. Är de av CYC gjorda ändringarna i avtalet väsentliga, eller ställs resan in utan att båthyraren har skuld härtill, kan han/hon häva avtalet och få tillbaka hela det belopp, som han/hon betalat enligt avtalet.

2.2.1.6. Båthyraren ska, inom skälig tid efter att ha tagit emot meddelande om ändring eller att resan ställts in, underrätta CYC om sitt val.

2.2.1.7. Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare. Sammanslagning av seglingskurs och kryssning på segelbåt kan förekomma vid för få anmälda deltagare. På seglarskola och kryssning på segelbåt är minimiåldern 8 år.

2.2.1.8. Om ändringar i de avtalade tjänsterna enligt 2.2.1.2 eller 2.2.1.4 beror på omständigheter utanför CYC kontroll, som denne inte skäligen kunde förväntas ha räknat med när avtalet ingicks och vilkas följder inte denne heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, har båthyraren inte rätt till skadestånd. Om ändringar beror på underleverantör som CYC har anlitat är CYC fri från skadestånds­skyldighet endast om det beror på en omständighet utanför underleverantörens kontroll.

3. Avtalets upphörande

3.1. Båthyrarens avbokning av båthyra – allmänna bestämmelser

3.1.1. Om båthyraren inte kan hyra båten enligt bokningen ska båthyraren omedelbart meddela CYC. CYC är då berättigad avbokningsavgift enligt nedan.

3.1.2. Båthyrarens avbokning ska ske på sätt som anges i avtalet. Om inte annat framgår ska avbokning ske skriftligen.

3.1.3. Vid avbokning tidigare 40 dagar före tillträde till båten ska resenären betala anmälningsavgiften.

3.1.4. Vid avbokning 39-0 dagar innan tillträde till båten ska resenären betala 100 % av priset för båthyran.

3.1.5 Om båten inte är tillgänglig vid tillträdet förbehåller sig CYC att tillhandahålla en likvärdig eller bättre båt. Skulle CYC inte kunna tillhandahålla en bättre eller likvärdig båt vid tillträdet kan båthyraren häva avtalet inom 24 timmar vid en hyrestid på maximalt 10 dagar och inom 36 timmar vid en hyrestid på minst 10 dagar. Den uteblivna båttiden ersätts i förhållande till den uteblivna hyrestiden. Om kunden inte avbokar båten har han rätt till återbetalning av hyresavgiften för tiden till dess att båten är tillgänglig.

3.1.6. Om delar av utrustningen har blivit skadade eller förlorade vid uthyrning innan båthyrarens hyrestid och CYC inte kan ersätta utrustningen förrän efter hyrestidens slut har kunden inte rätt att avboka båten eller kräva ersättning av CYC om båten är sjöduglig. Garanti att båten fungerar perfekt kan inte heller lämnas då slitage, felaktigt handhavande och väderförhållande kan orsaka fel. Extrabäddar håller inte samma kvalitet som ordinarie bäddar. (Extrabäddar anges i marknadsföringsmaterialet med antal bäddar efter + tecken. 8+2+2 innebär tex 8 ordinarie bäddar och 4 extrabäddar. CYC tar inte ansvar för problem eller olägenheter orsakade av bortfall av elektrisk ström som orsakas av tillfälliga fel på basen, myndigheternas anmälningssystem och liknande.

3.2. Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

3.2.1. Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

3.2.2. Finns det externa omständigheter i eller i närheten av båtens hemmahamn inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar båthyrans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras av sådan karraktär att researrangören inte kunnat förutse är inte detta skäl för avbokning. Researrangören ska dock vidta skäliga åtgärder för att omboka resenärens arrangemang. Resenären är dock ansvarig för eventuella merkostnader till följd av ombokningen.

4. Fel och brister

4.1. Reklamation

4.1.1. Vid fel i de avtalade tjänsterna, ska båthyraren omgående, efter att han/hon märkt eller borde ha märkt felet, ringa och reklamera till telefonnummret / journummret som erhållits, för att ge dessa möjligheter att avhjälpa felet och anspråk på ersättning/ kompensation kunna göras senare. Reklamation ska om möjligt ske i båtens hemmahamn.

4.1.2. Båthyraren ska om möjligt försäkra sig om att reklamationen blir dokumenterad i skriftlig form av arrangören eller dennes underleverantör på plats.

4.1.3. Resenären får inte åberopa fel, om reklamation inte skett i enlighet med vad som sägs ovan.

4.1.4. Krav på skadestånd eller prisavdrag ska snarast efter resans avslutning framföras till CYC enligt punkt 4.2.1.

4.2. Avhjälpande av fel

4.2.1. Erbjuder sig CYC att avhjälpa felet, kan båthyraren inte kräva prisavdrag eller häva avtalet, förutsatt att avhjälpandet sker inom rimlig tid och utan extra kostnad eller väsentlig nackdel för båthyraren. Om fel påverkar seglingen avsevärt och inte kan åtgärdas ersätts båten med en likvärdig båt. Vid ersättningsbåt väger priset för ersättningsbåten tyngre än utrustningsdetaljer och årsmodell. Tillsammans går vi igenom vad som inte har fungerat och vad som har orsakat olägenheterna för att hitta en rimlig lösning eller överenskommelse. Återbetalning utgår inte för mindre fel som inte påverkar seglingen. Om resenär ej skulle vara nöjd med vidtagna åtgärder skall en skriftlig anmälan på engelska lämnas senast vid utcheckning till representant/båtuthyrare. Reklamation skall komma CYC tillhanda senast 2 veckor efter ankomsten.

4.2.2. Båthyraren ska alltid i möjligaste mån begränsa skada.

5. Begränsningar i CYC ersättningsansvar

5.1. CYC ansvar för krav på grund av skada eller fel är begränsat till båthyran.

6. Tvister

6.1. Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet genom förhandlingar. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden eller av allmän domstol.

För resan gäller Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens (SRF) allmänna villkor överenskomna inom branschen den 28 juni 2018 och arrangörens särskilda villkor, som är angivna nedan. De särskilda villkoren anges med kursiv text. Croatia Yacht Club refereras hädanefter till som CYC.

De allmänna och särskilda villkoren är en del av avtalet.

1. AVTALET

1.1 Avtalet blir bindande för parterna när arrangören skriftligen bekräftat resenärens beställning om inte annat avtalats. Arrangören ska bekräfta resenärens beställning utan dröjsmål. Ångerrätt gäller inte vid avtal om paketresor.

1.2 Huvudresenär är den person i vars namn avtalet har träffats. Huvudresenären anges först i färdhandlingarna eller på annat tydligt sätt. Huvudresenären är betalningsansvarig enligt avtalet. Alla ändringar och eventuell avbeställning måste ske av huvudresenären. Undantag kan göras om huvudresenären blir allvarligt sjuk och inte kan genomföra ändringen eller avbokningen. Huvudresenären ansvarar för att förse arrangören med korrekta bokningsuppgifter för övriga resenärer som omfattas av avtalet. Eventuell återbetalning sker till huvudresenären.

1.2.1 Kompetens krav.
Minst en person skall kunna styrka navigationskompetens med ett internationell intyg,lägst förarbevis och VHF-certifikat. Dessa behöver ej innehas av samma person.Handlingarna skall visas i orginal vid incheckning av båten. CYC tar ej ekonomisktansvar ifall intyg eller orginal saknas eller är ogiltligt. CYC följer NFB´s (Nämnden förbåtlivsutbildning) föreskriver gällandenautisk kompetens. Rådgör med NFB, tel: 08-66379 93, om du är osäker på om ditt intyg gäller. Skeppare kan hyras om kompetenssaknas.

1.3 Om resenären är under 18 år och reser utan målsman måste detta uppges vid bokningstillfället. Vissa resor kan kräva åldersgräns som kan vara högre än 18 år. Information lämnas vid bokningstillfället.

1.3.1På seglarskola och kryssning på segelbåt är minimiåldern 8 år.

1.4 Tiderna för avresa och hemresa i bokningsbekräftelsen är preliminära. Arrangören ska snarast och om möjligt senast 20 dagar före avresan precisera de avgångstider som ska gälla för resan.

1.5 Arrangören ska lämna allmän information om vad som gäller i fråga om pass och visum.

1.6 Arrangören ska lämna allmän information om hälsobestämmelser för resmålet.

1.7 Anslutningsresa eller specialarrangemang ingår i paketreseavtalet endast om dessa bokats tillsammans och vid ett och samma tillfälle med de tjänster som ingår i paketresan eller om dessa sålts tillsammans med övriga tjänster för ett totalpris.

1.8 Eventuella önskemål eller särskilda tjänster på resenärens begäran ingår i avtalet endast om dessa uttryckligen bekräftats skriftligen av arrangören.

1.9 Resenären är skyldig att kontrollera bokningsbekräftelsen/resehandlingarna så snart de erhållits och att alla uppgifter stämmer inklusive att namn är rättstavade och överensstämmer med passet. Eventuella felaktigheter måste påtalas snarast. Arrangören förbehåller sig rätten att ta ut en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för att rätta felaktiga uppgifter jämte en skälig ersättning för det merarbete som rättelsen medför. Om felaktighet beror på arrangören eller någon denne anlitat, ska rättelse ske utan kostnad för resenären.

1.10 Huvudresenären ska omgående meddela arrangören eventuella ändringar av adress, e- postadress, telefonnummer eller andra uppgifter av betydelse för arrangörens möjligheter att kontakta resenären.

1.11 För vissa resor krävs ett minsta deltagarantal för att resan ska kunna genomföras. Resenären ska i så fall få tydlig information om detta senast vid bokningstillfället.

1.11.1 Minimiantal för seglingskurs och kryssning på segelbåt är 6 deltagare.
Sammanslagning av seglingskurs och kryssning på segelbåt kan förekomma vid för fåanmälda deltagare.

1.12 Om flygbiljetter är en del av paketresan, ska dessa användas i korrekt ordningsföljd. Resenären kan således inte använda endast en hemresebiljett när både tur och retur bokats eller endast en del av en flygsträcka. Utnyttjas inte biljetten från start, avbokas resterande delar.

1.12.1 För flygbiljetter gäller flygbolagets egna villkor, vilket innebär att biljetten ej är ombokningsbara eller återbetalningsbara.

2. PRIS OCH BETALNING

2.1 Priset ska anges på ett sådant sätt att hela resans pris tydligt framgår. Priset ska omfatta alla i avtalet ingående tjänster samt obligatoriska tillägg, skatter och avgifter.

2.1.2 Vi reserverar oss för eventuella tryckfel i broschyrer/hemsidan och förbehåller oss rätten att innan avtal träffas med resenären vidta åtgärder.

2.2 Resenären ska betala resans pris senast vid den tidpunkt som framgår av avtalet.

2.3 Arrangören får i samband med bokningsbekräftelsen ta ut en första delbetalning (anmälningsavgift). Anmälningsavgiften ska vara skälig i förhållande till resans pris och omständigheterna i övrigt.

2.3.1 Anmälningsavgift.
Anmälningsavgiften kan variera beroende på typ av båt och resval, se bokningsbekräftelse. Anmälningsavgiften betalas direkt vid bokningstillfället eller senast 4dagar efter att bokningen har bekräftats.

2.3.1.1 Har resenären vid anmälan erhållit anstånd med anmälningsavgiften skall detta framgå på bokningsbekräftelsen med uppgift om senast betalningsdatum. Anmälan är likväl bindande för resenären.

2.3.2. Slutbetalning skall vara CYC tillhanda senast 40 dagar innan avresa.

2.4 Om resenären inte betalar resans pris i enlighet med avtalet har arrangören rätt att häva avtalet och ta ut skälig ersättning.

2.5 Om inte annat uttryckligen framgår, är resans pris baserat på inkvartering för två personer i delat dubbelrum. Vid in¬kvartering för endast en person i dubbelrum eller större rum avsett för fler boende än en, har arrangören rätt att ta ut en tilläggsavgift.

2.6 Arrangören är vidare skyldig att informera resenären om eventuella kostnader som kan tillkomma.

3. RESENÄRENS RÄTT TILL ÄNDRING OCH AVBESTÄLLNING

3.1 Resenären har rätt att ändra avtalet om arrangören medger detta. Ändringar i avtalet kan medföra tillkommande kostnader för resenären från arrangören eller annan.

3.1.1 Resenärens önskemål om ändringar före avresa. Vid ändringar rörande bokningen tar
CYC ut en administrativ avgift på ett belopp från 300kr.

3.2 Resenären har rätt att avbeställa resa. Arrangören förbehåller sig rätten att begära ersättning av resenären för de kostnader som arrangören drabbas av till följd av avbeställningen.
Arrangören kan uppställa skäliga standardiserade avbeställningsavgifter baserade på tidpunkten för avbeställningen. Om arrangören inte har uppställt några standardiserade avbeställnings¬avgifter, har arrangören rätt till en skälig avbeställningsavgift.

3.2.1 Avbeställningskostad för resenären: Avbeställning 40 dagar eller mer innan avresa betalas anmälningsavgiften. 39-0 dagar innan avresa- 100% av resans pris.

4. RESENÄRENS RÄTT ATT ÖVERLÅTA AVTALET

4.1 Resenären får överlåta avtalet till någon som uppfyller alla villkor för att få delta i resan. Ett sådant villkor kan t.ex. vara att transportföretag eller annan som arrangören anlitat enligt gällande regler ska godta byte av resenär. Resenären måste i skälig tid före avresan underrätta arrangören eller återförsäljaren om överlåtelsen. Underrättelse som gjorts senast sju dagar före avresa anses alltid ha gjorts i skälig tid.

4.2 Arrangören får ta ut en skälig avgift för överlåtelsen. Avgiften får inte överstiga kostnaderna som överlåtelsen medför för arrangören. Arrangören ska visa hur kostnaden beräknats.

4.3 Överlåtaren och förvärvaren är solidariskt ansvariga gentemot arrangören eller återförsäljaren för allt vad som återstår att betala för resan och för de extra kostnader som överlåtelsen medför.

5. ÄNDRINGAR FÖRE AVRESAN

5.1 Ändring av avtalsvillkor
Arrangören har rätt att göra ändringar i avtalet förutsatt att arrangören informerar resenären om ändringen på ett klart, begripligt och tydligt sätt på ett varaktigt medium. Om ändringen är obetydlig, till exempel mindre ändringar av flygtider, har resenären inte rätt till prisavdrag eller skadestånd. Vid väsentliga ändringar av resan ska resenären, om möjligt, erbjudas en alternativ resa eller rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift.

5.1.1 Tidtabellen är preliminär fram till 7 dagar innan avresa. Ändringar av de preliminära tiderna meddelas resenären så snart som möjligt. Förändringar I de preliminära tiderna berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation.

5.2 Ändring av priset

5.2.1 Arrangören får höja priset för resan om höjningen beror på ändringar i bränslekostnader, skatter och offentliga avgifter eller valutakurser.

5.2.2 Resans pris får höjas med ett belopp som motsvarar resenärens andel av den kostnadsökning som arrangören drabbas av. Rätt till prishöjning föreligger endast om kostnadsökningen sammanlagt överstiger 100 kronor per bokning.

5.2.3 Resans pris ska sänkas om arrangörens kostnader, av skäl som angivits ovan, minskar med sammanlagt minst 100 kronor per bokning. Arrangören får vid prissänkning göra avdrag för faktiska administrativa kostnader.

5.2.4 Arrangören ska så snart som möjligt underrätta resenären om prisförändringarna. Underrättelsen ska innehålla en motivering till ändringen och en uträkning.
5.2.5 Priset får inte höjas och behöver inte heller sänkas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.

5.2.6 Arrangören kan i sina särskilda villkor avstå från rätten att höja priset enligt 5.2.1. I så fall behöver arrangören inte heller sänka priset enligt 5.2.3.

5.3 Resenärens rätt att säga upp avtalet utan avbeställningsavgift

5.3.1 Om resenären vill säga upp avtalet på grund av en väsentlig ändring, t.ex. om priset höjs med mer än 8% av paketresans totalpris, måste resenären meddela arrangören att avtalet sägs upp inom en av researrangören angiven skälig tid från det att arrangören informerade resenären om ändringen. Gör resenären inte det blir resenären bunden av det nya avtalet.

5.3.2 Om paketreseavtalet sägs upp ska arrangören utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar efter det att avtalet sades upp återbetala hela resans pris.

5.4 Arrangörens och resenärens rätt att säga upp avtalet vid oundvikliga och extraordinära händelser Både arrangören och resenären har rätt att säga upp avtalet om genomförandet av paketresan eller transporten av passagerare till resmålet väsentligen påverkas av oundvikliga och extraordinära händelser på resmålet eller i dess omedelbara närhet. Med oundvikliga och extraordinära omständigheter avses till exempel allvarliga säkerhetsproblem som krig, terrorism, utbrott av allvarlig sjukdom eller naturkatastrofer. Resenären har i sådana fall rätt att säga upp avtalet utan att betala någon avbeställningsavgift. Om arrangören säger upp avtalet i enlighet med denna punkt har resenären inte rätt till skadestånd. Resenären har i sådana fall rätt till full återbetalning på det sätt som följer av 5.3.2.

5.4.2 Resenären har inte rätt att säga upp avtalet om de oundvikliga och extraordinära händelserna var allmänt kända vid tidpunkten när avtalet ingicks.

5.4.3 För att utreda om händelsen är av sådan allvarlig karaktär som ovan angivits ska sakkunniga svenska eller internationella myndigheter rådfrågas. Från och med 14 dagar innan avresa är en gällande avrådan från UD grund för uppsägning om avrådan omfattar tidpunkten för resenärens resa. En gällande avrådan från UD ska också anses utgöra grund för uppsägning om det i annat fall står klart att de omständigheter som ligger till grund för avrådan påverkar eller kommer att påverka resmålet vid tidpunkten för resenärens resa.

6. ARRANGÖRENS ANSVAR FÖR PAKETRESANS GENOMFÖRANDE

6.1 Bristande genomförande

Om en resetjänst inte genomförs enligt avtalet ska arrangören avhjälpa felet inom skälig tid. Arrangören är dock inte skyldig att avhjälpa felet om det är omöjligt eller om avhjälpandet skulle medföra oproportionerliga kostnader. Om arrangören inte avhjälper felet kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2 Väsentliga fel

6.2.1 Om efter avresan en väsentlig del av de avtalade tjänsterna inte kan tillhandahållas, ska arrangören om möjligt ordna likvärdiga eller minst likvärdiga alternativ utan extra kostnad för resenären. Kan arrangören inte erbjuda detta, får arrangören erbjuda alternativ av lägre kvalitet i förening med skäligt prisavdrag. Resenären får endast avvisa sådana alternativ om dessa inte kan anses vara jämförbara med dem som skulle tillhandahållits enligt avtalet eller om erbjudet prisavdrag inte kan anses vara skäligt.

6.2.2 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., kan resenären ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.3 Vid fel som väsentligen påverkar genomförandet av paketresan och som arrangören inte har avhjälpt inom skälig tid får resenären säga upp avtalet och kan även ha rätt till prisavdrag och skadestånd.

6.2.4 Kan arrangören inte erbjuda något alternativ eller om resenären har rätt att avvisa sådana alternativ enligt 6.2.1., eller om resenären har sagt upp avtalet enligt 6.2.3 har resenären rätt till likvärdig hemtransport utan onödigt dröjsmål och utan extra kostnad om paketresan innefattar transport och resenären befinner sig på resmålet.

7. OM PRISAVDRAG OCH SKADESTÅND

7.1 Prisavdrag utgår inte om arrangören kan visa att felet beror på resenären.

7.2 Resenären har inte rätt till skadestånd om arrangören visar att felet beror på resenären eller på tredje part som saknar anknytning till tillhandahållandet av resetjänster som ingår i paketresan, eller om felet beror på oundvikliga och extraordinära händelser.

7.3 Om felet beror på någon som arrangören har anlitat, är arrangören fri från skadeståndsansvar enligt dessa resevillkor endast om också den som arrangören har anlitat skulle vara fri enligt den bestämmelsen. Detsamma gäller om felet beror på någon annan i ett tidigare led.

7.4 Rätt till skadestånd på grund av att arrangören ställt in resan föreligger inte om arrangören visar att färre personer än ett i avtalet angivet minimiantal anmält sig till resan och resenären inom en i avtalet angiven tid skriftligen underrättas om att resan ställts in.
Meddelande om att en resa ställs in ska lämnas senast

 • 20 dagar före avresa om resan varar längre än 6 dagar
 • 7 dagar före avresa om resan varar mellan 2 och 6 dagar
 • 48 timmar innan avresa om resan varar kortare än 2 dagar

7.5 Skadestånd enligt dessa villkor omfattar ersättning för ren förmögenhetsskada, personskada och sakskada. Resenären är skyldig att i möjligaste mån begränsa skadan.

7.6 Om inte annan begränsning följer av paketreselagen eller annan tvingande lagstiftning är arrangörens ansvar för skada begränsad till tre gånger paketresans pris. Denna begränsning gäller dock inte vid personskada eller vid skada som orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet.

8. REKLAMATION

8.1 Resenären får endast åberopa fel i de avtalade tjänsterna om denne inom skälig tid efter det att denne märkt eller bort märka felet underrättar arrangören eller återförsäljaren om felet. Detta ska ske snarast och om möjligt på resmålet. Vid fastställande av eventuellt prisavdrag eller ersättning för skador beaktas den tidpunkt då resenären reklamerat om ett sådant meddelande hade inneburit att arrangören kunde ha avhjälpt felet.

8.2 Utan hinder av punkt 8.1 får resenären åberopa fel om arrangören eller återförsäljaren har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.

9. RESENÄRENS ANSVAR UNDER RESAN

9.1 Arrangörens anvisningar
Resenären är skyldig att följa de anvisningar för resans genomförande som lämnas av reseledaren eller av annan person som arrangören anlitar. Resenären är skyldig att respektera de ordningsregler som gäller för resan och på resmålet och uppträda så att medresenärer eller andra inte störs. Om resenären på ett väsentligt sätt bryter mot detta, kan arrangören häva avtalet utan att resenären har rätt till ersättning eller återbetalning.

9.2 Resenärens ansvar för skada
Resenären är ansvarig för eventuellt skadestånd i anledning av skada som resenären genom vårdslöshet vållar arrangören.

9.3 Resenärens ansvar för formaliteter

9.3.1 Resenären är själv ansvarig för att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, som till exempel innehav av giltigt pass, visum, vaccinationer, och försäkring.

9.3.2 Resenären ska för samtliga i paketresan ingående transporttjänster ha avslutat check-in i enlighet med resplan eller annan anvisning från arrangören eller transportören.

9.3.3 Resenären är själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter, till exempel hemtransport till följd av avsaknad av pass, om inte bristerna orsakats av felaktig information från arrangören eller återförsäljaren.

9.3.4 Resenären ansvarar för att ta del av information som tillhandahållits av arrangören.

9.4 Avvikande från arrangemanget
Resenär som efter det att resan påbörjats avviker från arrangemanget är skyldig att meddela detta till arrangören eller dennes representant.

10. ARRANGÖRENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA ASSISTANS

Om resenären befinner sig i svårigheter under resan är arrangören skyldig att utan onödigt dröjsmål ge lämplig hjälp. Sådan hjälp kan till exempel vara information om hälso- och sjukvårdstjänster, lokala myndigheter och konsulärt stöd. Arrangören har rätt att ta ut en skälig avgift för sådan hjälp om situationen orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet från resenärens sida.

11. TVISTLÖSNING

Parterna bör försöka lösa tvist som gäller tolkningen eller tillämpningen av avtalet på egen hand. Om parterna inte kan enas, kan tvisten prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, eller av allmän domstol. En tvist kan även prövas via EU-kommissionens onlineplattform: http://ec.europa.eu/odr.

Dessa villkor har tagits fram av Svenska Resebyråföreningen och är skyddade av upphovsrätt.

Länk till SRF:http://www.srf-org.se

srf-logotyp_p286_u_text-25.jpg

Kontakt

Hur kan vi hjälpa dig? Ta kontakt med oss via telefon eller mail! Vi föredrar att personligen finnas där för dig före, under och efter bokningen!

Följ CYC

Håll dig uppdaterad genom att följa oss på sociala medier. För ytterligare information kan du även prenumerera på vårt nyhetsbrev

LÄNK
Vi använder oss utav cookies för att förse dig med den bästa servicen på vår hemsida Om du stannar på vår hemsida så samtycker du med vår användning av cookies Cookies Policy.

Hitta en båt